علامت گروهی ، به هر نشان قابل روئتی گفته می شود که توسط اعضای یک گروه تجاری یا حرفه ای ، به منظور تمایز کالا و خدمات اعضای آن گروه از کالا یا خدمات دیگران مورد استفاده قرار می گیرد. این علامت ، نوع خاصی از علامت تجاری است که گروه خاصی را به تولید آن کالا یا خدمات مورد نظر ، معرفی می کند.

    ضوابط ثبت علامت تجاری گروهی به قرار ذیل است :

_ علامت توسط یک گروه  مورد تقاضا قرار می گیرد.
_ علامت گروهی بر خلاف درخواست ثبت علامت تجاری ، ممکن است شامل مواردی باشد که نشانگر مبدا جغرافیایی کالاها یا خدمات مربوطه است.
_ مخالف اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد.
_ علامت نباید گمراه کننده باشد.
_ ضوابط مربوط به نحوه استفاده از علامت نیز می بایست در اداره ثبت علائم تجاری به ثبت برسد. نظیر شرایط استفاده از علامت ، افرادی که مجاز به استفاده از علامت هستند و ...